Zespół Szkół Specjalnych nr 6 w Katowicach

W skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 w Katowicach wchodzą: Szkoła Podstawowa dla dzieci Chorych im. Krystyny Bochenek  z oddziałami przedszkolnymi oraz XXI Liceum Ogólnokształcące im. Krystyny Bochenek. 

Celem placówki jest umożliwienie uczniowi realizacji podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów, dlatego też prosimy rodziców o dostarczenie fragmentów rozkładów materiału obejmujących tematy, które będą realizowane w szkole szpitalnej w czasie hospitalizacji dziecka. Wskazane jest, aby uczeń korzystał z własnych zeszytów i podręczników. Jednocześnie informujemy, że realizacja tematów zgodnie z podstawą programową uzależniona jest od stanu zdrowia i samopoczucia ucznia – pacjenta.

Zajęcia dydaktyczno–wychowawcze prowadzone są w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach przy ulicy Medyków 16. (Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)

 

Wizja szkoły

Zabawa jest nauką, nauka jest zabawą,
im więcej zabawy tym więcej nauki.

Misja szkoły

Kształtujemy właściwą postawę wobec zdrowia
i uczymy się akceptacji siebie mimo choroby.

 

Zespół Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych

Nauczyciele ZSS nr 6 to ludzie z poczuciem misji i doświadczeniem w nauczaniu. Proponujemy dzieciom i młodzieży zajęcia w ramach Zespołu Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych, które prowadzone są w oparciu o ciekawe scenariusze, sprawdzone programy i odpowiednio dobrane zestawy pomocy naukowych. To dodatkowa forma pracy szkoły, której głównym celem jest zagospodarowanie czasu wolnego, rozwój zainteresowań, uzdolnień i rozbudzanie pasji uczniów.

Zajęcia wychowawcze organizowane są codziennie w godzinach od 9.00 do 19.00, również w  soboty i niedziele, święta,  dni wolne od zajęć dydaktycznych, w czasie ferii i wakacji. Stosujemy różne formy terapii: spoczynkową (słowną), zabawową, zajęciową i ruchową.

Dyrekcja

mgr Joanna Warpas Dyrektor szkoły

mgr Marzena Machoń Wicedyrektor ZSS6

Cele szkoły

  • Podjęcie takich działań, które umożliwiłyby wszechstronny rozwój każdego ucznia.

  • Podnoszenie jakości i efektywności rewalidacji dziecka chorego.

  • Wyrównywanie zaległości programowych wynikających z pobytu w szpitalu.

  • Rozwijanie samodzielności, przedsiębiorczości i poczucia odpowiedzialności.

  • Wspomaganie procesu leczenia poprzez zajęcia terapeutyczne, plastyczne, muzykoterapię, zajęcia informatyczne.

  • Szczególna opieka nad uczniami, którzy z powodu długotrwałej choroby mają duże zaległości w opanowaniu materiału szkolnego.

Patron

Krystyna Bochenek

ur. 30 czerwca 1953r. w Katowicach, zm. 10 kwietnia 2010r. w Smoleńsku. Od 2004 r. do 2010 r. senator oraz Wicemarszałek Senatu VII kadencji. Ukończyła studia na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Była dziennikarką Polskiego Radia Katowice. Przez wiele lat współpracowała z prasą i telewizją. Pani Krystyna Bochenek od początku związana była z Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka oraz działającym na jego terenie Zespołem Szkół nr 6. Jej zaangażowanie przejawiało się między innymi w osobistym udziale w festynie z okazji otwarcia szpitala, którego współorganizatorem była nasza szkoła. Priorytetem działalności dziennikarskiej Pani Senator było zdrowie i profilaktyka. Przygotowała blisko tysiąc godzin programów o zdrowiu, w tym radiowy Magazyn Medyczny. Zainicjowała wiele akcji prozdrowotnych np.: Różowa wstążka, Wampiriada (akcja honorowego oddawania krwi), Rzuć palenie. Poprowadziła rozliczne licytacje na cele społeczne, wspomagając m.in. Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Zajmowała się upowszechnianiem kultury języka polskiego. Była twórczynią Ogólnopolskiego Dyktanda, największej w kraju imprezy promującej poprawność językową i dbałość o język polski. Ta wspaniała inicjatywa na co dzień służy działalności edukacyjnej naszej szkoły. Nauczyciele, czerpiąc ze spuścizny Krystyny Bochenek, organizują dyktanda oraz liczne konkursy krzewiące naukę o języku i literaturze ojczystej, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem naszych uczniów-pacjentów. Idee i działalność Pani Senator Krystyny Bochenek są tożsame z celami i zadaniami naszej szkoły, dlatego też uważamy, że jest najlepszą Patronką szkoły, której uczniami są dzieci przewlekle chore.